Fattignettverket Norge

Go to content
 
FATTIGNETTVERKET NORGE EN NETTVERKSORGANISASJON FOR BEKJEMPELSE AV FATTIGDOM OG SOSIAL EKSKLUDERING

Fattignettverket Norge (FnN) er en landsomfattende organisasjon med mål om å organisere organisasjoner som på ulike måter bekjemper fattigdom og sosial ekskludering I Norge. Fattignettverket Norge ønsker å knytte til seg et nettverk av liknende organisasjoner for å kunne dra nytte av hverandres erfaringer og kompetanse. Dette for å ha en felles stemme for bedre å bli hørt av myndigheter, media og offentligheten.

FnN skal aktivt fremme fattigdomsbekjempelsen og interessene til de frivillige organisasjonene som deltar i fattigdomsbekjempelsen i samfunnet. For øyeblikket består nettverket av de seks organisasjonene Fattighuset (Oslo), Selvhjelpens Hus (Oslo), SON - Straffedes Organisasjon i Norge, ASI Trøndelag (Arena for Sosial Inkludering), Leieboergruppen (Bergen) og ASI Haugaland (Arena for Sosial Inkludering). Vi har selvfølgelig ambisjoner om å bli mye større, og vi har representanter for flere andre organisasjoner med i arbeidet. Etter vedtektene blir nye organisasjoner medlem i FnN etter søknad som skal godkjennes av styret. Nettverkets øverste organ er årsmøte som avholdes innen utgangen av april hvert år. På dette årsmøtet møter hver medlemsorganisasjon med to representanter hvorav en har stemmerett. Altså en organisasjon, en stemme.

Fattignettverket Norge skal arbeide for å synliggjøre og motarbeide fattigdom og urettferdighet, samt overgrep og uforstand overfor sårbare grupper og sosial ekskludering. Organisasjonen skal ha aktiviteter til nytte for samfunnet og interesse for sine medlemmer. Det er viktig å samarbeide på tvers av tilknyttede organisasjoner for å utnytte hverandres kunnskaper og erfaringer maksimalt mot felles målsetting. Virkemidlene kan være prosjekter, aksjoner, lobbyvirksomhet, møter, kurs og konferanser samt publisering av artikler, podcast og video i media og på internett.

I de seks årene siden stiftelsen har FnN prioritert å bygge organisasjonen. Vi har opprettet flere Facebook-grupper hvor medlemmene av nettverket kan utveksle erfaringer, bli kjent med hverandre eller drøfte spørsmål av felles interesse. Ulike nettverksgrupper innenfor ulike emner blir opprettet fortløpende for å jobbe med bestemte saker. FnN har gjort seg gjeldene i den offentlige debatt og ved mange høringer i Stortingskomiteer og fra flere departementer. Fattignettverket drives av frivillige medarbeidere uten lønn og våre aktiviteter utføres på et lavt kostnadsnivå.

Fattignettverket Norge har fått tilskudd til drift og til prosjekter fra Arbeids- og velferdsdirektoratet. Dette har satt oss i stand til å drifte organisasjonen og arrangere mange offentlige møter og gjennomføre fire store prosjekter med åpne møter i fem byer i Norge. Prosjekter: 2018: Møter med fattigdommen i Norge, 2019: Fattigdommen i Kommunevalget, 2020(21): NAV sin rolle i bekjempelse av fattigdom og 2021: Fattigdomsforlik under Stortingsvalget.
Back to content