Fattignettverket Norge

Go to content
 
FATTIGNETTVERKET NORGE
 
EN NY ORGANISASJON FOR BEKJEMPELSE AV FATTIGDOM OG SOSIAL EKSKLUDERING
 
 
Fattignettverket Norge (FNN) er en nystartet landsomfattende organisasjon med et mål om å organisere organisasjoner som på ulike måter bekjemper fattigdom og sosial ekskludering. Fattignettverket Norge ønsker å knytte seg til et nettverk av liknende organisasjoner for å kunne dra nytte av hverandres erfaringer og kompetanse. Dette for å ha en felles stemme for bedre å bli hørt av myndigheter og offentligheten.
 
 
Hva er Fattignettverket Norge?
 
Fattignettverket Norge er et samarbeidsforum for frivillige organisasjoner som på forskjellige måter bekjemper Fattigdom i Norge.
 
Fattignettverket Norge skal aktivt fremme fattigdomsbekjempelsen og interessene til de frivillige organisasjonene i samfunnet."
 
For øyeblikket består nettverket av de fem organisasjonene Fattighuset, Selvhjelpens Hus, SON, ASI Oppdal, Leieboerforeningen i Bergen. Vi har selvfølgelig ambisjoner om å bli mye større. Det var da også representanter for flere andre organisasjoner med i prosessene som førte til stiftelsen.
 
Etter vedtektene blir nye organisasjoner medlem i FNN etter søknad som så godkjennes av styret.
 
Fattignettverket Norge skal arbeide for å synliggjøre, motarbeide fattigdom og urettferdighet samt overgrep og uforstand overfor sårbare grupper. Nettverket skal drive kamp mot fattigdom og sosial ekskludering. Organisasjonen skal ha aktiviteter til nytte for samfunnet og interesse for sine medlemmer. Det er viktig å samarbeide på tvers av tilknyttede organisasjoner for å utnytte hverandres kunnskaper og erfaringer maksimalt mot felles målsetting.
 
Virkemidlene kan være prosjekter, aksjoner, lobbyvirksomhet, møter, kurs og konferanser samt publisering av artikler og video i media og på internett.
 
I denne tidlige fasen prioriterer vi å bygge organisasjonen. Vi har opprettet flere facebookgrupper hvor medlemmene av nettverket kan utveksle erfaringer, bli kjent med hverandre eller drøfte spørsmål av felles interesse. Ulike nettverksgrupper innenfor ulike emner vil bli opprettet fortløpende. Etterhvert som vi blir noe større vil vi begynne å gjøre oss gjeldene i den offentlige debatt. Fattignettverket Norge har fått litt tilskudd til drift fra Arbeids- og velferdsdirektoratet, men tiltak og prosjekter som koster en del penger må vente til vi får bedre økonomi. Men vi håper i første omgang å få i gang ulike ikke kostnadskrevende prosjekter og tiltak.
 
Nettverkets øverste organ er årsmøte som avholdes innen utgangen av april hvert år. På dette årsmøtet møter hver medlemsorganisasjon med to representanter hvorav en har stemmerett. Altså en organisasjon, en stemme.
 
 For ytterligere informasjon post@fattignettverket.norge
Back to content