Årsmelding 2019 - Fattignettverket Norge

Go to content

Årsmelding 2019

Uttalelser > Årsmøteuttalelser
Årsmelding for Fattignettverket Norge 2019
 
Fattignettverket Norge (FnN) ble stiftet høsten 2015 og er et samarbeidsnettverk for frivillige organisasjoner som på forskjellige måter bekjemper fattigdom og sosial ekskludering i Norge.  Virkemidlene kan være prosjekter, aksjoner, lobbyering, kurs, møter, høringer og konferanser, publisering av uttalelser, pressemeldinger, artikler, video i media og på internett.  Fattignettverket Norge har organisasjonsnummer 915899803.
 
FnN består av organisasjonene Selvhjelpens Hus, Fattighuset, SON – Straffedes Organisasjon i Norge, ASI Trøndelag og Leieboerforeningen i Norge.  Dagens FnN har representanter i fylkene Oslo, Trøndelag, Hordaland og Rogaland.  Utfordringen til nettverket er å fremme saker på systemnivå, mens medlemsorganisasjonene arbeider på individnivå.
 
Styret
Årsmøtet 31. mars 2019 valgte nytt styre for Fattignettverket Norge og la opp retningslinjer for hvordan FnN skal drives i 2019.  Styret bestod den 1/1 2019 av Rolf Solvang, Odd-Rune Tollhaug, Stig Høisæther, Per Magnus Øgård og Sverre Rusten.  Vararepresentanter var Benedicte Lorentzen-Styr og Berit Mathisen.  Etter årsmøtet den 31. mars hadde styret medlemmene Odd-Rune Tollhaug, Stig Høisæther, Rolf Solvang, Sverre Rusten og Per Magnus Øgård.  Varamedlemmer ble Berit Mathisen og Anna Can.
 
Styret har hatt mange møter og har stort sett fungert godt.  Styret konstituerte seg på styremøte 13. april der Per Magnus Øgård overtok etter Sverre Rusten som styreleder.  Odd-Rune Tollhaug fortsetter som nestleder, Rolf Solvang som økonomiansvarlig og Berit Mathisen som sekretær.  
 
Styret har arrangert to medlemsmøter i 2019, 30. mars og 24. november.
 
Organisasjonsdrift
FnN får i dag dele og leie lokaler med Selvhjelpens Hus, men står ansvarlig for egne utgifter når det gjelder drifts- og prosjektutgifter.
 
Rolf Solvang og Per Magnus Øgård leder arbeidet i Sosialpolitisk Utvalg.
Stig Høisæther og Berit Mathisen leder arbeidet i Boligpolitisk Utvalg.
 
Medlemskap i FnN er åpent for alle organisasjoner og grupper som bekjemper fattigdom i Norge på ikke-fortjenestebasert og ikke-offentlig grunnlag.   En organisasjon kan søke om medlemskap i FnN etter styrevedtak eller årsmøtevedtak.
 
FnN har ingen ansatte og fungerer som et arbeidende styre med bidrag fra medlemmene, noe som fører til merarbeid for mennesker som allerede arbeider i andre organisasjoner.   Dette kan føre til både tap av arbeidsinntekt og til tap av organisasjonsaktiviteter i egen organisasjon.  Vi har derfor opprettholdt praksisen fra tidligere år med å gi honorar til alle styremedlemmene og noen prosjektmedarbeidere.  Vi ser ingen mulighet til å drive videre uten midler til styrehonorar også i 2020, selv om vi naturligvis driver organisasjonen på frivillig basis uten lønnsmidler.
 
Økonomi
Fattignettverket Norge søkte tilskudd fra Arbeids- og velferdsdirektoratets ordning for «Tilskudd til drift av organisasjoner som drives av sosialt og økonomisk vanskeligstilte» for 2019 og fikk kr 110 000 til drift av organisasjonen.  FnN søkte også om tilskudd til prosjekter rettet mot fattigdom og sosial ekskludering og fikk kr 100 000 til prosjektet «Fattigdommen i kommunevalget 2019».  Vi har også fått tillatelse til å overføre henholdsvis kr 40 000 og kr 50 000 av våre egne ubrukte midler for 2018 til bruk og rapportering i 2019.  Vi har altså spart Arbeids- og velferdsdirektoratet for kr 90 000 ved ikke å bruke opp alle pengene våre i 2018.
 
Arbeids- og Velferdsdirektoratet er vår hovedinntektskilde.  FnN søkte om momsrefusjon for 2018 og fikk inn 15 734 i slutten av 2019.  Fordi vi opererer i flere norske byer og fordi våre medlemmer og styremedlemmer bor i ulike byer, har vi reiser og overnatting som våre største utgiftsposter.  Men vi har vært svært sparsommelig og reist, bodd og spist på billigste måter.  Vi har hatt minimale utgifter til Kontordrift og rimelige utgifter til Lokalleie, Honorarer og Aktiviteter.  Mer informasjon i våre regnskaper.
 
Interessepolitikk
Saker som FnN har engasjert seg i er tannhelse, boligsituasjonen for fattige, generell politikk, statlig sosialhjelp, organisering av NAV og brukermedvirkning i NAV.  Vi har uttalt oss i media, facebook og sendt ut pressemeldinger.  En pressemelding gikk ut på at vi synes det var dårlig gjort av NAV å ta fra mennesker med arbeidsavklaringspenger den lille inntekten de hadde uten vedtak og informasjon.  Sammen med Velferdsalliansen og Borgerlønn BIEN laget vi en Pressemelding med tittelen «Nei til Aktivitetsplikt».
 
FnN hadde en stor kontaktflate under Arendalsuka den 12. – 17. august med fast stand og eget arrangement på Appellscenen som en del av prosjektet «Fattigdommen i kommunevalget 2019».  Det var seks deltagere: Rolf Solvang, Per Magnus Øgård, Berit Mathisen, Jostein Jacobsen, Torill Nerlien og Anders Rønning Lauvik.  Organisasjonen leide samme hus i Arendal som i 2018 og vi reiste mye fram og tilbake med buss.  
 
Konferanser
Per Magnus Øgård, May-Ann Johansen, Torill Nerlien og Rolf Solvang deltok på Baltic Sea NGO Forum i Riga i mai.  Forumet og Baltic Sea NGO Network skal prioritere Fattigdomsbekjempelse i 2019.  
 
Rolf Solvang deltok på Magasinet Velferd sin store Velferdkonferanse på Gardermoen på høsten.
 
Rolf Solvang deltok på konferanse om borgerlønn som BIEN arrangerte i Chateu Neuf i april.
 
 
NAV Brukermedvirkning
FnNs oppgave har vært å styrke brukerinnflytelsen til målgruppen generelt, samt deltagelse i brukerutvalg i NAV.  Vi har vært aktive med representanter for alle de lokale brukerutvalgene i NAV Oslo og Rolf Solvang har vært nestleder i Brukerutvalget for hele Oslo.  FnN har deltatt på Fagforbundets NAV-konferanse og hatt møte med representanter for Nettverk for tillitsvalgte i NAV i Handel og Kontor.  Vi har tatt opp saken på medlemsmøter og på prosjektmøter i 2019, og vi har søkt prosjektmidler til å ha NAV som hovedsak i våre prosjektmøter i fem byer i 2020.
 
Prosjekt «Møter med fattigdommen i Norge»
Prosjektet gjennomførte prosjektmøter i Arendal, Oslo og Trondheim i 2018, og møter i Bergen og Haugesund ble gjennomført i 2019.  Prosjektet ble avsluttet 21. juni og prosjektrapporten ble senere levert til Arbeids- og velferdsdirektoratet.  FnN brukte kr 140 000 av tilskuddet på kr 150 000 i denne prosjektperioden.

FnN hadde prosjektmøte i Bergen på Robin Hood Huset i mars og i Haugesund på Slakthuset i mai.  Se prosjektrapporten på fattignettverket.no for nærmere informasjon.  Vi har evaluert vårt prosjekt og sier oss godt fornøyd med gjennomføringen av møtene, vi har knyttet mange kontakter og lært mye om hvordan vi skal gå videre med de neste prosjektene.
 
Prosjekt «Fattigdommen i kommunevalget 2019»
Prosjektet ble åpnet under Arendalsuka med utdeling av løpesedler som beskrev temaet for vårt åpne prosjektmøte på Appellscenen 15. august.
 
Vi hadde valgkampmøte i Cafe Carlos i Slakthuset i Haugesund i september med representanter fra mange partier.
 
Vi hadde prosjektmøte med nyvalgte politikere i Bergen i oktober på Krohnhagen.
 
I november hadde vi prosjektmøte i Selvhjelpens Hus i Oslo «Fattigdommen i kommunevalget 2019» der Ordfører Marianne Borgen holdt en veldig god åpningstale med god debatt.  
 
Prosjektet avsluttes med møte i Trondheim i januar 2020 og prosjektrapporten blir lagt ut på vår hjemmeside.  Vi har hatt kontakt med og presentert vårt prosjekt for mange flere fattige, politikere, forskere og NAV-ansatte enn de som hadde anledning til å delta på våre møter.
 
Høringer
Fattignettverket Norge deltok i oktober 2019 i Stortingshøringer om statsbudsjettet med seks ulike deltakere.  FnN knyttet kontakter med politikere fra alle partier og med andre organisasjoner som deltok på høringene.
 
31. januar deltok vi i høring i Stortingets arbeids- og sosialkomite om Uføre i arbeid.
 
6. februar deltok vi på Stortingsrepresentant og SVs representant i arbeid- og sosialkomiteen, Solfrid Lerbrekk, sitt innspillsmøte om NAV.  Velferd og arbeidslinje, - ikke fattigdomslinje.
 
17. oktober, Statsbudsjetthøring i Helse- og sosialkomiteen, med vekt på likeverdig tilgang til helsetjenester for fattige og med spesiell vekt på tannhelse.
 
17. oktober, Statsbudsjetthøring i Arbeids- og sosialkomiteen med notat med vekt på fattigdom og livsopphold som menneskerettighet.
 
24. oktober, Statsbudsjetthøring i Stortingets Kommunal- og forvaltningskomite med vekt på boligpolitikk og bostøtte.
 
23. oktober deltok FnN på høring i justiskomiteen om Representantforslag om mer rettferdig inkasso og ulike tiltak for å hindre at flere havner i gjeldsfeller.
 
11. november deltok vi på gjeldsseminar arrangert av SV og Stiftelsen Gjeldsassistanse AS om nye tiltak for å hindre at flere havner i en gjeldsfelle.
 
Samarbeid
Bostøttealliansen. Per Magnus representerer fattigdomsorganisasjonene i arbeidsutvalget i dette nettverket med 24 ulike organisasjoner under ledelse av Pensjonistforbundet.
 
Boligaksjonen.  FnN har vært samarbeidspartner på demonstrasjon for å gi støtte til at mennesker skal kunne beholde hjemmene sine og for en bedre boligpolitikk, spesielt overfor Oslo Boligbygg.
 
Tannhelsekampanjen.  Berit Mathisen er FnNs representant i dette samarbeidsnettverket.
 
Utviklingen 2019
FnN hadde en positiv og stabil utvikling i 2019 med to medlemssamlinger, deltagelse i Arendalsuka, og seks åpne prosjektmøter i fire andre byer om fattigdom.   Vi har deltatt på sju høringer i Stortinget og på mange konferanser og valgmøter og andre arrangementer.  Vi har jobbet med brukermedvirkning i NAV og andre aktuelle NAV-saker og vi har fått mange nye samarbeidspartnere og kontakter. Dessuten har det vært økende aktivitet på Facebook på FnNs hovedside og på våre sider for internt arbeid og for NAV brukermedvirkning.
 
Fattignettverket Norge er fornøyd med aktivitetene i 2019 og vi har funnet vår form og vår kapasitet og vi har styrket vår kompetanse.  Det er også heldig at den økonomiske støtten vi har fått fra Arbeids- og velferdsdirektoratet passer veldig godt til vårt aktivitetsnivå.  Vi ser det på denne bakgrunn naturlig å fortsette i samme spor og våre søknader til drifts- og prosjektstøtte for 2020 gir klart utrykk for dette.  Vi er derfor optimistiske og tror at 2020 blir et like godt år som tidligere år, og vi vil legge mer vekt på å få flere organisasjoner til å melde seg inn i Fattignettverket Norge i 2020.
 
 
 
 
Per Magnus Øgård (Styreleder)                                                                                                                 .

 
Odd-Rune Tollhaug (Nestleder)                                                                                                                 .

 
Rolf Solvang (Økonomiansvarlig)                                                                                                               .

 
Stig Høisæther (Styremedlem)                                                                                                                   .

 Sverre Rusten (Styremedlem)                         
Back to content