Årsmelding 2021 - Fattignettverket Norge

Go to content
Uttalelser > Årsmøteuttalelser
Årsmelding for Fattignettverket Norge 2021
 
Fattignettverket Norge (FnN) ble stiftet høsten 2015 og er et samarbeidsnettverk for frivillige organisasjoner som på forskjellige måter bekjemper fattigdom og sosial ekskludering i Norge.  Virkemidlene kan være prosjekter, aksjoner, lobbyering, kurs, møter, høringer og konferanser, publisering av uttalelser, pressemeldinger, artikler, video i media og på internett. Fattignettverket Norge har organisasjonsnummer 915899803.
 
FnN består av organisasjonene Selvhjelpens Hus, Fattighuset, SON – Straffedes Organisasjon i Norge, ASI - Arena for sosial inkludering Trøndelag, Leieboergruppen og ASI - Arena for sosial inkludering Haugaland. Dagens FnN har medlemmer i fylkene Oslo, Trøndelag, Vestland og Rogaland. Utfordringen til nettverket er å fremme fattigdomssaken på systemnivå, mens medlemsorganisasjonene for det meste arbeider på individnivå.

Årsmøte
Årsmøtet torsdag 21. mars 2021 valgte nytt styre for Fattignettverket Norge og la opp retningslinjer for hvordan FnN skal drives i 2021. Styret bestod den 1/1 2021 av Odd-Rune Tollhaug, Stig Høisæther, Rolf Solvang, Sverre Rusten og Per Magnus Øgård. Varamedlemmer var Berit Mathisen og Anna Can.  
 
Det nye styret fram til årsmøtet 2022 består av de tre sittende styremedlemmene med ett år igjen av perioden: Sverre Rusten (Fattighuset), Odd-Rune Tollhaug (Selvhjelpens Hus) og
Rolf Solvang (SON).  Og de to gjenvalgte styremedlemmene for to år: Per Magnus Øgård (ASI Haugaland) og Stig Høisæther (Leieboergruppen).  Og de to nyvalgte varamedlemmene for to år: Veronica Bell Nerlien (ASI Trøndelag) og Anders Rønningen Lauvik (Selvhjelpens Hus).
 
Styret
Styret har hatt 9 møter i 2021, 7. januar, 20. februar, 28. mars, 25. april, 30. mai, 13. juni, 11. juli, 17. oktober og 27. november.  Styremøtene har vært gjennomført med noen medlemmer til stede på Selvhjelpens Hus i Oslo og noen på nettmøte.  Styret har stort sett fungert godt, men arbeidsdelingen har ikke vært god og mye av arbeidet har blitt overlatt til få personer. Det nye styret konstituerte seg på styremøte 28. mars uten forandringer:  
 
Styreleder: Per Magnus Øgård
Nestleder: Odd-Rune Tollhaug
Styremedlem: Rolf Solvang (økonomiansvarlig/daglig leder)
Styremedlem: Stig Høisæther
Styremedlem: Sverre Rusten
Varastyremedlem: Veronica Bell Nerlien
Varastyremedlem: Anders Rønningen Lauvik
Signatur og prokura blir uforandret.  
 
Styreleder ønsket velkommen de to nye varamedlemmene til styret: Anders Lauvik og Veronica Nerlien Bell.  FnN skal takke de to avgåtte varamedlemmene til styret: Berit Mathisen og Anna Can, gjerne med blomster.

Medlemsmøter
Styret har arrangert to medlemsmøter i 2021, 20. mars, der tema var å forberede årsmøtet 2021.   Vi diskuterte også prosjekt «NAV sin rolle i bekjempelse av fattigdom» og prosjekt «Fattigdomsforlik ved Stortingsvalget 2021» og lagde en gjennomføringsplan.
 
28. november diskuterte medlemmene også gjennomføringen av prosjektene og oppsummerte og planla for prosjektmøter i fem byer.  Vi diskuterte nyheter, aksjoner, aktuelle saker og høringer og la vekt på å finne organisasjoner som kunne tenke seg å samarbeide med oss eller bli medlemmer.
 
Organisasjonen:
Medlemskap i FnN er åpent for alle organisasjoner og grupper som bekjemper fattigdom i Norge på ikke-fortjenestebasert og ikke-offentlig grunnlag. En organisasjon kan søke om medlemskap i FnN etter styrevedtak eller årsmøtevedtak.  
 
Fattignettverket Norge har fått et nytt medlem i denne perioden; Arena for Sosial Inkludering - ASI Haugaland.  Deres søknad om medlemskap ble enstemmig vedtatt på styremøtet 20. februar.
 
Samme styremøte behandlet søknad om medlemskap fra Leieboergruppen med Stig Høisæther med 810 Facebook-medlemmer og styret stemte enstemmig for at Leieboergruppen tas opp som medlem i Fattignettverket Norge.  Styret ser dette som en god erstatning for Leieboerforeningen i Norge som har stått som medlem i FnN siden oppstarten.

FnN har ingen ansatte og fungerer som et arbeidende styre med bidrag fra medlemmene, noe som fører til merarbeid for mennesker som allerede arbeider i andre organisasjoner. Dette kan føre til både tap av arbeidsinntekt og til tap av organisasjonsaktiviteter i egen organisasjon.  Vi har derfor opprettholdt praksisen fra tidligere år med å gi honorar til alle styremedlemmene og noen prosjektmedarbeidere.  Vi ser ingen mulighet til å drive videre uten midler til styrehonorar også i 2022, selv om vi naturligvis driver organisasjonen på frivillig basis uten lønnsmidler og på enklest mulig måte.

FnN får i dag dele og leie lokaler med Selvhjelpens Hus, men står ansvarlig for egne utgifter når det gjelder drifts- og prosjektutgifter.
 
Fattignettverket Norge har skiftet webhost for hjemmeside og epost.  Dessverre ble resultatet at vi mistet alle eposter fra før 10. august, noe som vanskeliggjør orienteringer til styret og årsmelding, regnskap og annen kommunikasjon.
 
Økonomi
Arbeids- og Velferdsdirektoratet er vår hovedinntektskilde.  Fordi vi opererer i flere norske byer og fordi våre medlemmer og styremedlemmer bor i ulike byer, har vi reiser og overnatting som en av våre største utgiftsposter.  Men vi har vært svært sparsommelige og reist, bodd og spist på billigste måter.  Vi har hatt en del utgifter til Kontordrift og rimelige utgifter til Lokalleie, Honorarer og Aktiviteter.  Mer informasjon i våre regnskaper.
 
Den økonomiske situasjonen har vært preget av mindre aktiviteter og av at prosjektmøtene har blitt utsatt på grunn av Koronakrisen. FnN har derfor ved inngangen til 2021 penger på bok, som vi beklageligvis ikke har klart å omsette i aktiviteter.  Vi førte derfor alle utgiftene på driftsregnskapet for 2020, og søkte nytt driftstilskudd for 2021.  Prosjektmidlene for 2020 ble derfor søkt overført til 2021 for gjennomføring av det utsatte prosjektet.
 
Arbeids- og sosialdepartementet har utarbeidet en ny forskrift for tilskuddsordningen der prosjektsøknad og driftssøknad skal slås sammen.  FnN har vært med og uttalt seg til departementet.  For 2021 la vi derfor inn prosjekttilskudd i søknaden om driftsmidler.
 
Styret vedtok i juni å utbetale kr 3 000 i honorar for første halvår til alle de syv styremedlemmene, vara inkludert, til sammen kr 21 000. I november fikk de for andre halvår igjen kr 3000 i honorar og da fikk i tillegg Torill og Eilif kr 1000 for deltakelse i prosjektarbeid.  Til sammen blir det kr 23 000, totalt kr 44 000.
 
Momskompensasjon 2021.  Fristen for å søke momskompensasjon var 1. september, men det ble ikke registrert av FnN.  Det ble derfor ikke momskompensasjon på FnN i 2021.  Årsaken til glippen er antagelig at alle våre eposter fra før 10. august 2021 ble slettet ved overføring til nytt epostsystem.  For 2020 var beløpet over kr 13 700.  Vi fikk heller ikke medhold i vår klage på at FnNs momskompensasjon for 2020 ble regnet ut fra et altfor lite beløp.  Det at vi ikke fikk søkt om momskompensasjon for 2021 gjør at vi heller ikke får ekstra Korona-midler slik vi fikk i 2021 med kr 2 277.
 
Regnskap, prosjektregnskap, rapport og revisjon
Revisor Elin Fjellberg reviderte vårt driftsregnskap for 2020 til årsmøtet 2021, og det ble godkjent og sendt inn til AVdir.  Vi brukte ingen penger på møter i prosjekt «NAV sin rolle i bekjempelse av fattigdom» i 2020 fordi alle planlagte møter ble utsatt pga Koronakrisen. Derfor lot vi være å sende inn prosjektregnskap og egen rapport.  Men AVdir var ikke fornøyd og ba oss om regnskap og revisjonsberetning for prosjektet og det ble utarbeidet og revidert og etter hvert godkjent av AVdir.  
 
13. august fikk vi melding fra AVdir:
 
«Vi viser til tilskuddsbrev datert 16.01 (driftstilskudd) og 05.05.2020 (prosjekttilskudd), rapportering mottatt 31.03 og 10.06.2021 og øvrig korrespondanse i saken.
I tilskuddsbrevene fremgår det at dere skal rapportere på henholdsvis kr. 125 000,- (drift) og kr. 220 000,- (prosjekt). Til sammen kr. 345 000,-.  Vi kan ikke se at det er levert fullstendig rapportering på noen av disse beløpene.  I regnskap og revisjonsberetninger er det benyttet ulike beløp. Noen ganger er eksempelvis overført beløp tatt med, andre ganger ikke.
Vi ber om å få tilsendt separat regnskapsoppstilling og revisjonsberetning for beløpene som fremgår av tilskuddsbrevene, med frist 27.08.2021.»
 
FnN svarte og fikk etter hvert godkjent rapporteringen, sitat fra styremøtet:
«Manglende informasjon til AVdir.  Tidligere år har vi levert prosjektrapport når prosjektene har vært gjennomført.  I 2020 ble NAV-prosjektet ikke påbegynt før årsskiftet grunnet Koronakrisen.  For 2020 leverte vi derfor ikke prosjektrapport, men rapporterte i driftsrapporten om NAV-prosjektet.  Da burde det være klart at vi ikke hadde noe mer å rapportere.  Likevel ba AVdir oss om en ny prosjektrapport for 2020, og det ble sendt inn rapport og regnskap med kr 0 i utgifter.  Likevel mente Arbeids og velferdsdirektoratet at vår rapportering for 2020 var mangelfull.  Revisor har etter dette hatt kontakt med AVdir og fått rapporteringen godkjent.
 
AVdir har likevel trukket Fattignettverket for 5% før utbetalingen av andre del av tilskuddet for 2021.  Hvis saken var mer alvorlig, kunne de trukket 10%.  Tilskuddet for 2021 var innvilget til kr 264 000, men vi har bare fått utbetalt kr 132 000 og kr 107 800, til sammen utbetalt kr 239 800, Det betyr at det ikke bare er tilskuddet for 2021 som er redusert med fem prosent, men også den overførte delen av tilskuddet for 2020 på kr 220 000.  På dette har Fattignettverket Norge tapt kr 24 200, som utgjør 5% av kr 484 000.»
 
Søknad til Arbeids- og velferdsdirektoratet
Fattignettverket Norge søkte 29. januar om tilskudd fra Arbeids- og velferdsdirektoratets ordning for «NAV - Søknad om tilskudd til brukerstyrte organisasjoner som jobber mot fattigdom» for 2021 og fikk kr 110 000 til drift av organisasjonen. Svar: «Innvilget tilskudd til drift - Fattignettverket Norge innvilges med dette et tilskudd til drift på inntil 264 000 kroner over ordningen med tilskudd til brukerstyrte organisasjoner som arbeider mot fattigdom i 2021. Det godkjennes utover dette at kroner 220 000 i ubrukte midler fra 2020 overføres til bruk i 2021. Det totale tilskuddet til bruk i 2021 er kr 484 000, og det er dette beløpet det skal rapporteres på innen 31. mars 2022.»  
 
Ny tilskuddsordning.  Per Magnus og Rolf deltok på videomøte 31. august, sammen med tre deltakere fra Arbeids- og velferdsdirektoratet om Tilskudd til brukerstyrte organisasjoner.  Vi forklarte situasjonen for Fattignettverket og om problemene med rapporteringen og Covid19 pandemien mm.  
 
AVdir ønsket «å ha en tettere dialog med alle som mottar tilskudd over ordningen med tilskudd til brukerstyrte organisasjoner, og ønsker derfor å invitere dere til et møte med følgende agenda:
Status i organisasjonen og de viktigste resultatene fra arbeidet som er gjort hittil i år
Hvilke grep har dere gjort for å oppfylle de spesielle vilkårene i tilskuddsbrevet?
Planer for de neste tre årene (tilskuddsperioden)           
Innspill til søknadsskjemaet for 2022
Rapportering – generell tilbakemelding fra Arbeids- og velferdsdirektoratet og eventuelle spørsmål om rapportering fra organisasjonen
Eventuelle spørsmål/innspill på epost fra organisasjonen»
 
Samarbeid
Fattignettverket Norge deltar i Bostøttealliansen sammen med Pensjonistforbundet og over 20 andre organisasjoner.  Denne alliansen har bestilt en stor rapport om bostøtten og vist at behovet for støtte kan være mye større enn det som er foreslått på Statsbudsjettet. Per Magnus representerer fattigdomsorganisasjonene i arbeidsutvalget i dette nettverket.
 
FnN deltar i Tannhelsekampanjen som består av mange organisasjoner og ungdomspartier.  Rolf Solvang og May-Ann Johansen deltok på Tannhelsemøte der vi støttet hele kampanjen og la spesielt vekt på at dårlig tannhelse er en fattigdomsfelle som bidrar til utenforskap. Selvmedisinering med rusmidler er utbredt. Problemet er 50-, 60- og 70-åringene som ble feilbehandla i barndommen. Alt for mange av dem går med konstante tannproblemer og tannverk i mange år.  Denne amalgamgenerasjonen er utsatt for stor helsefare med følgesykdommer som fører til store ekstrakostnader for helsevesenet.
 
Rolf har vært på møte i Solidaritet, en studentorganisasjon på HiO som jobber for bedre økonomi og sosiale tjenester for studenter.
 
REGNINGEN KOMMER #VALG 2021.  FnN deltok på Batteriets fellesinnspill av fattigdomskrav ved Stortingsvalget 2021.
 
Fattignettverket skal følge opp kontakter med noen organisasjoner fra Grimstad og Kristiansand som vi møtte i Arendal.  Det er også flere organisasjoner i Bergen som er interessert i samarbeid/medlemskap.
 
FRIVILLIGHET NORGE.  Fattignettverket er i 2021 innmeldt i Frivillighet Norge for å styrke vår egen og andre frivillige organisasjoners innflytelse i Norge.
 
Interessepolitikk
Makt og Muligheter. Rolf deltok på Batteriets digitale landskonferanse 27. april, men det var ikke bra å gjennomføre en slik kontaktkonferanse digitalt da vi ikke fikk snakket med hverandre.  REGNINGEN KOMMER #VALG 2021.  Vi tar med oss hovedbudskapet fra årets digitale nettverkskonferanse «Makt og muligheter» for å samle budskap under felles hashtagg! Det er stortingsvalg i september!
 
Alternativ sosialhjelp - Skien
NAV Skien har startet et pilotprosjekt der 10 langtids sosialhjelpsmottakere får vesentlig bedre oppfølgning og bedre livsoppholdssatser. Fattignettverket har vært i møter med de som gjennomfører reformen og vi har vært med å lage en uttalelse i samarbeid med Batteriet. (Her er første avsnitt):
«Velferdsalliansen EAPN Norway, Fattignettverket og BIEN Norge/Haugaland grunninntektsforening er organisasjoner som arbeider mot fattigdom i Norge. Sammen vil vi løfte frem prøveprosjektet «Alternativ sosialhjelp» i Skien, som vi mener er et flott eksempel gjennom de verdier som ligger til grunn, verdighet og livskvalitet og at det tar mennesker ut av fattigdom.»

AAP-aksjonen:  FnN har fulgt nøye med på AAP-skandalen og vi har fulgt opp en del av arbeidet Elisabeth Thoresen og AAP-aksjonen har lagt ned for å få fram problemene som mange har opplevd når de har vært på arbeidsavklaringspenger.
Rus og fattigdom

FnN ser sammenheng mellom rus og fattigdom der rus er en viktig fattigdomsindikator.  Vi vedtok en Årsmøteuttalelse som vi også brukte under høringen i Stortinget om rusreformen:
 
«Ruspolitikken i fattigdomsperspektiv
 
Fattignettverket Norge (FnN) har gjennom sine medlemsorganisasjoner et godt innblikk i situasjonen til mange med rusproblemer og vi ser en klar sammenheng mellom rusproblemer og fattigdom.  Vi ser at straff ikke løser noen problemer og vi ser at hjelpetilbudet ikke strekker til for å gi tilstrekkelig helsehjelp.
Rusproblemer er en av indikatorene på fattigdom og en mangelfull fattigdomspolitikk kan forsterke og forlenge rusproblemer.  Kanskje en ressursoverføring fra justissektoren til helsesektoren kan bidra til en oppbygging av et bedre hjelpeapparat?  Rusreformen handler om en slik overgang og Fattignettverket støtter derfor rusreformen i all hovedsak.
Mange fattige har problemer med rus og psykiatri.  Det er mye å vinne på å gjennomføre en god og grundig rusreform.  Et bedre helsehjelpstilbud kan i større grad forebygge rusproblemer enn det dagens straffesystem klarer, men det kan være nytteløst om ikke også det sosiale hjelpeapparatet kan gi bedre støtte.
Fattignettverket Norge mener at fattigdomsbekjempelse er et viktig element i kampen mot rus og narkotika.  Vi har sett at manglende livsopphold mange ganger gir et press mot å ta i bruk alternativ økonomi for å klare seg i livet, ofte ved å selge illegale stoffer.  Derfor mener vi at en rusreform også må inneholde en vesentlig økning i veiledende satser for økonomisk livsopphold, minst til nivået i SIFOs standardbudsjett.  Dette vil kunne forebygge at mange fattige havner utpå i rusmiljøene.»
 
Frivillighetens år 2022.  Mulig å søke støtte til spesielle arrangementer.  Fattignettverkets stand i Arendal er fotografert til hjemmesiden for frivillighetsåret 2022.

Strømpriser.  Sverre mente at FnN skulle benytte anledningen til å uttale oss om de høye strømprisene nå når saken har så stor oppmerksomhet.  Han har lagt ut et Dagbladintervju med Anna fra Fattighuset som viser hvor vanskelig det er blitt.  Styret fremmet saken gjennom høringene om statsbudsjettet og vi har deltatt på demonstrasjon foran Stortinget.  Vi har stilt krav til NAV om økt støtte til de som ikke kan betale strømregningene.  Avgiftslette og skattelette hjelper lite for de som ikke har noen andre avgifter enn matmomsen å betale avgifter for.  Regjeringen må gjenoppta regulering av strømmarkedet og utvide bostøtten slik at folk ikke blir boligløse pga strømprisfrisleppet.

Saker som FnN har engasjert seg i er tannhelse, boligpolitikken for fattige, generell fattigdomspolitikk, statlig sosialhjelp, inkassovirksomheten, organisering av NAV og brukermedvirkning i NAV. Vi har uttalt oss i media, facebook og sendt ut pressemeldinger.

Arendalsuka 2021
FnN gjorde forberedelser til å delta på Arendalsuka i august 2020 med fast stand og eget arrangement på Frivilligscenen som en del av prosjektet «NAV sin rolle i bekjempelse av fattigdom».  Men dessverre ble Arendalsuka 2020 avlyst på grunn av Koronakrisen.  Så vi tok opp igjen disse planene for Arendalsuka 2021 og fikk gjennomført prosjektmøtet.  Vi gjennomførte også et dyrt møte om prosjekt «Fattigdomsforlik ved Stortingsvalget».
 
Rolf deltok på informasjonsmøte i Oslo med Arendalsuka 6. februar og snakket med leder for Hovedprogramkomiteen Harald Stanghelle og foreslo et møte om Fattigdom og menneskerettigheter for komiteen, men fikk det ikke igjennom som tema for et offisielt møte i Arendalsukas regi.  Vi skal likevel lage et opplegg for et møte om fattigdom og menneskerettigheter til Arendalsuka 2022.  
 
FnN deltok som vanlig på Arendalsuka i august 2021 med fast stand og utdeling av løpesedler og endeløse diskusjoner med publikum og politikere og andre organisasjoner.  Deltakere: Per Magnus, Rolf, Anders, Jostein og John.  Og vi fikk en kritikk for svak kvinnerepresentasjon.
 
Vi hadde eget arrangement på Frivilligscenen som en del av prosjektet «NAV sin rolle i bekjempelse av fattigdom».  Og på den dyre Demokratiscenen arrangerte vi møte om «Fattigdomsforlik ved Stortingsvalget» sammen med Universitetet i Agder med Jan Davidsen som hovedinnleder om pensjonsforliket.  
 
Styret satte opp et budsjett for kr 84 000 for hele Arendalsuka på forhånd med reiser, mat, og leie av Standplass, telt med inventar til standen og leie av scener for våre to åpne møter.  Vi fikk leid et hus for overnatting og nesten alle måltidene var hjemmelaget mat med hjelp fra vår eminente kokk Anders.  Vi var fem representanter fra FnN som sto på stand og delte ut løpesedler og informerte og diskuterte med mange mennesker.  Det var spesielt møtet på Demokratiscenen som kostet så mye at vi gikk over budsjettet med noen få tusen kroner.
 
Vi vedtok fire krav som tekst på Roll-ups og Banner:
Avskaff Fattigdommen
Verdig livsopphold
Sosial Boligpolitikk
Tannlege egenandel
 
Vi trykket opp en løpeseddel med våre 10 punkter om fattigdomsbekjempelse og en tosidig løpeseddel for våre to møter med tekst omtrent som i linkene her:
 
NAV sin rolle i bekjempelse av fattigdom - Arendalsuka
 
Fattigdomsforlik ved Stortingsvalget? - Arendalsuka
 
Fattignettverket viste godt igjen i politikergata på sentralt plassert stand med to store Roll Ups og to banner og fine flyers.  Vi kjøpte inn drops innpakket i plast i Arendal, men siste dagen kom Arendalsukas miljøpatrulje og sa vi ikke fikk dele ut mer drops fordi plasten var et miljøproblem.
 
Vi leide overnatting i hus i Fevik for kr 25 000 og leide bil for transport fram og tilbake til Arendal og for å handle mat i butikken og bare en gang spiste vi på kafe.  
 
Samarbeidsforum mot fattigdom/regjeringens kontaktutvalg.
Fattignettverket har fått henvendelse fra ledelsen i samarbeidsforum som spør om hvorfor ikke Fattignettverket Norge er medlem i samarbeidsforum og oppfordrer oss til å sende inn en liten søknad om å få være med.
 
Pensjonsforliket.  Pensjonistforbundet har fått SV og FrP med på å foreslå et pensjonsforlik på Stortinget og det ser ut til at andre partier vil følge opp.  FnN følger opp saken.
 
Valgdebatt: Rolf deltok på nettmøte om Valgdebatt om levekår og helse med flere Stortingspolitikere med Sveinung Stensland (H) i spissen.  Arrangert av Brukerhuset/Folkets Gave i Helse Fonna i Haugesund.
 
Utvalg
Rolf Solvang og Per Magnus Øgård leder arbeidet i Nettverksgruppen Sosialpolitisk Utvalg. Stig Høisæther og Berit Mathisen leder arbeidet i Nettverksgruppen Boligpolitisk Utvalg.
Utvalgene har vært lite aktive i 2021 da arbeidet har vært konsentrert om prosjektene.
 
Media og promotering
Hjemmeside, intranett og Facebook.  Anders Lauvik har utarbeidet en ny logo som vi har brukt til å lage to store roll-ups og to banner som viste godt i Arendal og på andre møter.  Han har også jobbet med fornying av hjemmeside og Facebook-sidene, og skaffet nytt program for hjemmeside og ny webhost og epost.  Vi må bruke Facebook-sida mer aktivt med flere bidragsytere.  Vi kan lage digitalt magasin med ulike tema og kanskje innleid journalist, og kanskje podcast og videoprogram og snutter?  Prosjektmøtene som var planlagt våren 2021 kunne eventuelt bare gjennomføres med redusert antall publikum i salen.  Derfor er det ønskelig for Fattignettverket å streame noen av de åpne møtene og styret har kjøpt inn utstyr som trengs for eksempel projektor, kamera, lerret, lys, høyttalere, mikrofoner, styringsenhet og programmer.
 
Konferanser
Fattignettverket har fra starten deltatt i Baltic Sea Network, men i 2021 har det ikke vært møter i Baltic Sea NGO Forum i 2021 på grunn av Covid-19 krisen.  Baltic Sea NGO Network fikk heller ikke nødvendig økonomisk støtte for å arrangere dette årlige forumet fra Danmarks Utenriksdepartement, fra Nordisk Ministerråd og fra EU-kommisjonen i 2020.  Heller ikke når det var Norges tur i 2021 fikk Norges Utenriksdepartement god anledning til å rette opp i dette problemet.  Vi har da ikke kunnet videreutvikle vårt lille samarbeid med fattigdomsbevegelsen i Arkhangelsk eller i Baltikum og med de fattige i de andre landene.
 
VELFERDKONFERANSEN 2021.
Rolf deltok 28. og 29. oktober på Gardermoen.  Det er Dagens Perspektiv og Magasinet Velferd som arrangerer konferansen som legger vekt på å presentere organisasjoner og tiltak for å få folk i arbeid.  Dette er en årlig Velferdkonferanse om Velferd, arbeid og inkludering og temaet i 2021 var «Hvordan kan vi forhindre utenforskap og inkludere flere i arbeidslivet etter koronapandemien?»  Mye om støtte til Arbeidsgivere som vil ta inn NAV-brukere og kontaktarbeid, spesielt med Per Olav Lundteigen (Sp) og NAV-direktør Hans Christian Holte.

Eldrepolitisk debatt
Rolf deltok i Oslo Kongressenter i august arrangert av Pensjonistforbundet Oslo, i samarbeid med Fagforbundet Oslo. Stortingskandidater fra alle partiene i Oslo stilte til debatt i forbindelse med valget, om temaer som blant annet: tannhelse, digitalisering, boligpolitikk, frivillighetsarbeid med mer. Forbundsleder Jan Davidsen i Pensjonistforbundet innledet til debatt og Hans O. Felix, styreleder i Pensjonistforbundet Oslo, ledet møtet.
 
NAV Brukermedvirkning
FnNs oppgave har vært å styrke brukerinnflytelsen til målgruppen generelt, samt deltagelse i brukerutvalg i NAV. Vi har vært aktive med representanter for alle de fem brukerutvalgene i NAV Oslo og Rolf Solvang har vært nestleder i Brukerutvalget for hele Oslo. Det skal bli innspill til de regionale utvalgene.  Brukermedvirkning i NAV står sentralt i våre prosjektmøter i NAV-prosjektet i fem byer i 2021 og vi kontakter alle brukerutvalgene.
 
Prosjekt «NAV sin rolle i bekjempelse av fattigdom»
I 2021 planla vi å gjennomføre fem møter i årets første tre måneder og lage prosjektrapport i april.  Første halvår ville vi gjennomføre prosjekt «NAV sin rolle i bekjempelse av fattigdom» og andre halvår skulle vi ha prosjektmøter om Fattigdomsforlik i Stortingsvalget 2021.  Men Koronarestriksjonene satte en stopper for planen og styret måtte gang på gang finne nye datoer for møtene. Styret har diskutert å sette opp møtedager for våren, men vi må vente til Koronasituasjonen roer seg ned og til vi kan ha offentlige møter med minst 50 deltakere. Det ble ingen møter før sommerferien og så kom valget og vi konsentrerte innsatsen om Fattigdomsforlikprosjektet både før og etter valget.
 
Fattignettverket diskuterte og planla opplegget for prosjektet med bakgrunn i prosjektbeskrivelsen fra søknaden i 2020 og fastsatt datoer for prosjektmøter i Oslo 16. oktober og i Trondheim 18. november 2021. Prosjektmøtet i Henri Dunant salen i Røde Kors ble utsatt til 11. november og prosjektmøtet i Gullfaks-salen i Hotel Augustin i Trondheim 18. november.  Begge møtene måtte igjen utsettes, men vi beholdt avtalene til en senere dato.  Datoer for Bergen (Krohngården), Haugesund (Slakthuset) og Tønsberg fastsettes i vinter.
 
Det endte opp med at møtet under Arendalsuka var det eneste møtet vi fikk gjennomført i dette prosjektet i 2021.  Her er videoen (begynner på 9 min 30 s):
 
Frivillighetsscenen - jubileumsscene on Vimeo
 
Prosjekt «Fattigdomsforlik ved Stortingsvalget 2021»
Prosjektet ble åpnet under Arendalsuka 2021, vi hadde valgkampmøte i Oslo og Trondheim i september og i Bergen og Haugesund i november.  Vi planla at vi skulle ha møter både før og etter valget da vi er interessert i både valgflesk og valgløfter før valget, men vi vil også ha de nyvalgte politikerne i tale.  Fattignettverket er fornøyd med innsatsen i valgkampen og med innholdet i og gjennomføringen av debattmøtene med gode dialoger med politikerne, men publikumsframmøte var vi bare fornøyde med i Bergen.
 
Vi har hatt kontakter og sendt informasjon til alle partigruppene på Stortinget.  Vi vil avslutte prosjektet med å prøve å få til et Stortingsseminar om Fattigdomsforlik arrangert av Stortingsrepresentanter i februar.  Der skal vi oppsummere våre prosjektmøter og meisle saker som kan inngå i et fattigdomsforlik i 2022.  Vi har hatt kontakt med, og presentert vårt prosjekt for mange flere fattige, politikere, forskere og NAV-ansatte enn de som hadde anledning til å delta på våre møter.  En tredjedel av alle representantene på Stortinget har fått informasjon om møtene.
 
Medlemsmøtet og styret har evaluert prosjektet og FnN er godt fornøyd med gjennomføringen av møtene, vi har knyttet mange kontakter og lært mye om hvordan vi skal gå videre med de neste prosjektene.  Vi kan også føre denne møteserien til flere byer med omtrent samme møteopplegg i 2022.
 
Møte i Arendal ble gjennomført på demokratiscenen onsdag 18. august.  Møtet gikk veldig bra med Jan Davidsen fra Pensjonistforbundet som hovedinnleder og med et godt utvalg av politikere som ønsket at vi skulle stemme på deres parti.  Møtet var som så mange andre møter under Arendalsuka ikke veldig godt besøk, slik at opplegget for gruppediskusjon som CoLab ved Universitetet i Agder hadde forberedt grundig, ikke ble gjennomført.  FnN lærte likevel mye av samarbeidet med folka på CoLab og vil gjerne invitere dem også til neste år.  Se video fra møtet her (begynn på 4 min 40 s):
https://vimeo.com/588841627
 
Valgmøte i Oslo ble gjennomført på Litteraturhuset torsdag 2. september.  Kun 5 partier deltok i panel, men det var to påmeldte som ikke nådde fram i tide.
 
Prosjektmøte i Trondheim ble gjennomført sammen med ASI Trøndelag i Gullfaks-salen i Hotel Augustin 8. september.  Politikere fra 8 Stortingspartier stilte opp og fikk et nært møte med fattigfolk og med folk fra organisasjoner som jobber mot fattigdom.  
 
Ettervalgsmøtet i Haugesund ble avholdt 19. november sammen med ASI Haugaland på Lille Maritim på Scandic Hotel Maritim med politikere fra 5 partier.  
 
Ettervalgsmøtet i Bergen 26. november ble gjennomført med Batteriet Vest-Norge som medarrangør i Kirkens Bymisjon sine lokaler i Kong Oscars gate med 5 partier i panelet.
 
Høringer
Papirløses rett til helsehjelp
Per Magnus og Rolf deltok på høring i Stortingets Helse- og omsorgskomite onsdag 19. januar 2021.  Representantforslag om helsehjelp til alle i Norge, også til papirløse migranter samt tilreisende EØS-borgere uten helsetrygdkort.
 
Statsbudsjettet 2022
Fattignettverket Norge deltok i oktober 2021 i Stortingshøringer om statsbudsjettet for 2022 i to komiteer.  Per Magnus og Rolf deltok på høringene i 19. oktober i Arbeids- og sosialkomiteen (Notat: Høringsinnspill - stortinget.no) og i Helse- og omsorgskomiteen 4, november (Høringsinnspill - stortinget.no) og i Kommunalkomiteen 9. november (Høringsinnspill - stortinget.no). I alle tre tilfellene ble det utarbeidet en påmeldingstekst og et to siders notat til komiteene, notatene ligger under lenkene.  I høringene fikk vi mange gode spørsmål fra representanter som ser og forstår oss og det er lett å finne opptakene på videosidene.  
 
Vi knyttet kontakter med politikere og med andre organisasjoner som deltok på videohøringene.  Her er noen stikkord:
 
- Statsbudsjett 2022 tar ikke et godt grep om fattigdomsbekjempelsen.  
 
- Dette har økt forskjellene og ulikhetene i Norge.
 
- Regjeringen har overlatt fattigdomsbekjempelsen i Norge til NAV.
 
- samtidig instrueres NAV til å bekjempe fattigdom ved å få alle inn i lønnet arbeid.
- Dette har gått på bekostning av den generelle fattigdomsbekjempelse.
 
- satsene for de fattigste ikke er satt opp.
 
- FNs Bærekraftmål om å utrydde fattigdommen innen 2030.
 
- Barnefattigdom er et upresist begrep, det er familier som er fattige.
 
- offentlige stønader som sosialhjelp, arbeidsavklaringspenger og uføretrygd, er for lave.
- barn fra sosialt og økonomisk vanskeligstilte familier kan delta på fritidsaktiviteter.
 
- Det blir stykkevis og delt som et lappeteppe.
 
- Vi vil ha en garantert minsteinntekt på SIFO-nivå for alle.
 
- Bostøtten økes altså noe, men ikke nok.
 
- satse vesentlig mer på sosial boligbygging for å få boutgiftene ned.
 
- Økningen i fribeløp på helsefrikort blir en stor ekstra belastning for mange.
 
- Tannhelsen har heller ikke fått noen økning som monner.
- Skattelette hjelper ikke de som ikke har noen inntekt å betale skatt av.  
 
- Å senke inkassosalærer og gebyrer er effektiv fattigdomsbekjempelse.
 
- Fattigdommen i Norge kan avskaffes ved hjelp av noen pennestrøk.
 
- på tide med et løft for hele fattigdomsbekjempelsen.
 
I Kommunalkomiteen tok FnN opp sosial boligpolitikk og styrking av bostøtten.  Vi tilbød oss å bidra til brukermedvirkning når Kommunaldepartementet skal behandle FNs bærekraftmål nummer en; «Utrydd fattigdommen».  Stikkord:
 
«Fattignettverket ser at arbeidet med FNs bærekraftmål også har en nasjonal dimensjon, spesielt mål nummer en, som heter UTRYDD FATTIGDOMMEN.  Dette målet skal konkretiseres og følges opp i tråd med regjeringens politikk og med koordinering til næringsliv, frivillige organisasjoner, utdannings- og forskningsinstitusjoner, kommuner, fylkeskommuner og stat.  Regjeringen planlegger å legge fram en melding til Stortinget om arbeidet med bærekraftmålene i 2021, og har invitert alle virksomheter og organisasjoner til å komme med innspill til dette arbeidet.  FnN krever medvirkning fra de fattiges organisasjoner i koordineringen av arbeidet og i arbeidet med meldingen.  Vi er ikke fornøyde med et ekspertutvalg, slik vi hadde i NAV-evalueringen, der ingen som saken angikk var medlemmer i utvalget.  De fattiges egne stemmer må bli hørt i en slik prosess.»
 
I Helse- og omsorgskomiteen tok vi blant annet opp de fattiges situasjon under koronakrisen.  Sitat fra notatet:
 
«Koronakrisen har vist at det er penger til å reparere skader som har oppstått og at det er blitt opprettet støttepakker for næringsvirksomheter og for utsatte grupper.  Men det har ikke kommet noen Fattigdomspakke og FnN er bekymret for at de fattige blir taperne også under denne krisen.  For eksempel har en sosialklient ikke penger til munnbind og antibac.»
 
Innstillingen fra Stortinget om ny inkassolov der gebyrer skal halveres har vi kommentert med årsmøteuttalelse og høringsuttalelse til Justisdepartementet.  Det ble tatt et lite skritt som koronatiltak, men det gjenstår mye før vanlige folk slipper å finansiere søkkrike inkassoselskapers ytterligere berikelser samtidig som de selv tråkkes mer ned i fattigdom.  
 
 
Utviklingen 2021
Fattignettverket Norge hadde en positiv utvikling i begynnelsen av 2020, men Koronakrisen har ført til en betydelig begrensing i aktiviteten utad også i 2021.  FnN har hatt to medlemssamlinger, og seks åpne prosjektmøter ble gjennomført, men vi hadde planlagt for 10 prosjektmøter. Vi har deltatt på flere høringer i Stortinget og på noen konferanser og valgmøter og andre arrangementer. Det triste er at koronaepidemien har forhindret oss fra å ha de fire siste prosjektmøtene på prosjektet om «NAV sin rolle i fattigdomsbekjempelsen.  Vi håpet at dette skulle kunne gjennomføres våren 2021, men koronaen slo til igjen og på høsten kom valget og vi klarte å gjennomføre fem møter i vårt prosjekt «Fattigdomsforlik ved Stortingsvalget 2021».
 
Alt i alt er Fattignettverket Norge fornøyd med aktivitetene i 2021 og til tross for at vi ikke fikk gjennomført alle planlagte prosjektmøtene.  Vi har funnet vår form og vår kapasitet og vi har styrket vår kompetanse.  Det er også heldig at den økonomiske støtten vi har fått fra Arbeids- og velferdsdirektoratet passer veldig godt til vårt aktivitetsnivå.  Vi ser det på denne bakgrunn naturlig å fortsette i samme spor og vår søknad om tilskudd fra Arbeids- og velferdsdirektoratet for 2022 gir klart utrykk for dette.  

Vi er derfor optimistiske og tror at 2022 blir vårt beste år hittil, at vi vil nå bedre fram med våre hjertesaker og at vi får flere organisasjoner til å melde seg inn i Fattignettverket Norge.
 
Årsrapporten er behandlet på Fattignettverket Norge sitt årsmøte 27. mars 2022 og videre bearbeidet av styret etter signaler fra årsmøtet.
 
Per Magnus Øgård (Styreleder) .
 
Odd-Rune Tollhaug (Nestleder) .
 
Rolf Solvang (Økonomiansvarlig) .
 
Stig Høisæther (Styremedlem) .
 
Sverre Rusten (Styremedlem) .
Back to content