Vedtekter - Fattignettverket Norge

Go to content
Organisasjonen > Vedtekter
Vedtekter for Fattignettverket Norge


Vedtatt av stiftelsesmøtet 20.08.2015 med endringer fra årsmøtet 30.04.2016


§ 1
Hva er Fattignettverket Norge?
Fattignettverket Norge er et samarbeidsnettverk for frivillige organisasjoner som på forskjellige måter bekjemper Fattigdom i Norge.
Fattignettverket Norge skal aktivt fremme fattigdomsbekjempelsen og interessene til de frivillige organisasjonene i samfunnet.

§ 2
Formål
Foreningen skal arbeide for å synliggjøre og motarbeide fattigdom og urettferdighet samt overgrep og uforstand overfor sårbare grupper.  Fattignettverket skal drive kamp mot fattigdom og sosial ekskludering.  Vi støtter frivillig, faglig og politisk innsats som bidrar til fysisk og psykisk helse og frigjørende prosesser som leder til økt livskvalitet.  Det er viktig å samarbeide på tvers av tilknyttede organisasjoner for å utnytte hverandres kunnskaper og erfaringer maksimalt mot felles målsetting.
Virkemidlene kan være prosjekter, aksjoner, lobbyering, møter, høringer, kurs og konferanser, publisering av artikler, podcast og video i media og på Internett. Organisasjonen skal ha aktiviteter til nytte for samfunnet og interesse for sine medlemmer.

§3
Medlemskap
Medlemskap i Fattignettverket skal være åpent for alle organisasjoner og grupper som bekjemper fattigdom på ikke-fortjenestebasert og ikke-offentlig basis i Norge.
·       Organisasjonen må anerkjenne Fattigdomsnettverket Norges formål.
·       Med organisasjon forstås også andre organisasjonsformer enn medlemsbaserte foreninger, som stiftelser, nettverk eller paraplyer.
·       Søknad om medlemskap forankres i egen organisasjon, enten gjennom styrevedtak, årsmøtevedtak eller tilsvarende, eller ved signatur av den/de personer i søknadsorganisasjonen som har fullmakt til å melde søkerorganisasjonene inn og ut av organisasjoner.
·       Lokale og regionale ledd av nasjonale organisasjoner gis ikke medlemskap.
·       Organisasjoner som i hovedsak arbeider for medlemmenes økonomiske situasjon gis ikke medlemskap.
·       Nye organisasjoner må godkjennes av styret.


§4
Organisasjon
Fattignettverket Norges organisasjon består av:
·       Medlemsmøte/Årsmøte
·       Styret
·       Nettverksgrupper

§ 4.1
Årsmøtet
Årsmøtet er Fattignettverkets øverste politiske organ og behandler organisatoriske saker og plattform.
Årsmøtet består av representanter fra medlemsorganisasjoner i Fattignettverket Norge.  Hver organisasjon møter i Fattignettverket Norges årsmøte med 2 representanter.  Bare den ene har stemmerett, og begge to har talerett.  En person kan ikke ha fullmakt fra er enn 1 organisasjon.

§ 4.1.1
Medlemsmøter
Styret kaller inn til minimum 1 medlemsmøte/Årsmøte, eller etter behov.  Årsmøtet kan organisere virksomheten i faste nettverksgrupper av og blant medlemsorganisasjoner med sammenfallende interesser.
Medlemsmøte i Fattignettverket Norge skal behandle:
·       Saker relatert til fattigdom i Norge
·       Forslag fra medlemsorganisasjoner
·       Nedsettelse av nettverksgrupper og mandat for disse gruppene
Det utarbeides referat fra medlemsmøtene som sirkulerer til alle medlemsorganisasjonene senest en måned etter avholdt møte.

§ 4.1.2
Årsmøtets avvikling
Årsmøtet holdes en gang i året senest innen utgangen av april.  Årsmøtet er Fattignettverkets høyeste organ.  Innkalling til Årsmøte skal være utsendt til medlemmene senest 3 uker før møtet finner sted.  Varsel om Årsmøtet skal medlemsorganisasjonene få 8 uker før Årsmøtet.  Forslagsfrist for medlemsorganisasjonene er 4 uker før Årsmøtet. Sakspapiret til Årsmøtet skal være utsendt til medlemsorganisasjonene senest 3 uker før årsmøtet.
Medlemsorganisasjonene i Fattignettverket har rett til å nominere kandidater til styret.  En eventuell valgkomite kan også foreslå kandidater til styret.
Styret forbereder og setter opp dagsorden.
§ 4.1.3
Årsmøtets mandat
Årsmøtet skal behandle disse sakene:
·       Valg av styret.  Styret fordeler arbeidsoppgaver seg i mellom.
·       Valg av styremedlemmer og varamedlemmer for 2 år.  Vekselsvis 3 styremedlemmer det ene året og 2 styremedlemmer og 2 varaer det andre året.  I tillegg kommer suppleringer.
.       Valg av en eventuell valgkomite.
·       Regnskap og budsjett
·       Valg av 2 representanter for å signere Årsmøteprotokollen
·       Årsmelding
·       En eventuell kontingent
·       Eventuelle vedteksendringer
.       Innkomne forslag

§ 4.1.4
Endring av vedtekter
Endring av vedtektene krever 2/3 dels flertall.  Forslag til vedtektsendringer sendes inn til
Fattignettverket Norge etter den fristen som gjelder for innkomne forslag. Se § 4.1.2.

§ 4.1 5
Ekstraordinært Årsmøte
Styret kan beramme et ekstraordinært Årsmøte.  Det ekstraordinære årsmøtet kan bare behandle de sakene som innkallingen omhandler.

§ 4.2
Styret
Styret består av fem (5) styremedlemmer og 2 varamedlemmer.  Styret konstituerer seg på første møte etter årsmøtet og fordeler arbeidsoppgaver seg i mellom.  Det trengs minst 3 styremedlemmer/varaer for å bli beslutningsdyktig.
Styret skal behandle disse sakene og nedsette nettverksgrupper:
·       Protokoller fra styremøtene
·       Innkalling til medlemsmøter/årsmøte
·       Forslag fra medlemsorganisasjonene
·       Nedsette arbeidsgrupper og gi mandat til disse gruppene
·       Behandle saker fremmet av nettverksgrupper eller arbeidsgrupper.  Disse saken skal ligge innenfor Fattignettverkets plattform.
·       Nye medlemmer godkjennes av styret.

§ 4.3
Nettverksgrupper
Etter forslag fra styret eller medlemsorganisasjoner kan medlemsmøtet eller styret etablere nettverksgrupper på nærmere definerte arbeidsområder.  Fattignettverkets medlemsorganisasjoner har rett til å delta i disse gruppene.
Styret oppnevner leder for nettverksgruppene, dersom medlemsmøte/årsmøte ikke har bestemt noe annet.  Styret oppnevner arbeidsgrupper etter behov.

§ 5
Økonomi
Fattignettverket Norge finansierer i hovedsak sin virksomhet gjennom medlemskontingenter, eventuelle bidrag og tilskudd fra Staten.


§ 6
Revisor
Fattignettverket Norge skal ha statsautorisert revisor. Revisoren velges av styret.

§ 7
Signatur/talspersoner
Den/de styret utpeker har prokura i spørsmål knyttet til økonomi og drift.  Styret utpeker Fattignettverkets talsperson/talspersoner i forhold til offentligheten.

§ 8
Oppløsning av organisasjonen
Vedtak om oppløsning krever tilslutning av 2/3 av de frammøtte organisasjonene med stemmerett på to påfølgende årsmøter i Fattignettverket Norge.
Back to content