Gjør sosialhjelpen statlig - Fattignettverket Norge

Go to content
Uttalelser > Pressemeldinger
Pressemelding Fattignettverket Norge
Ingress: FnN ønsker å gjøre sosialhjelpdelen av NAV statlig for å få mer likebehandling og effektivisere NAV. I dag er NAV delt i en statlig og en kommunal del (Ingress slutt)
Erfaringene fra brukere, statistikk og forskningsresultater viser at sosialhjelpmottakere blir svært ulikt behandlet avhengig av hvilket NAV kontor de sogner til. Satsene kan være nesten dobbelt så høye på de beste kontorene i forhold til de dårligste.
Også den tid og service den enkelte sosialhjelpmottaker får , den hjelpsomhet, høflighet eller mangel på dette, varierer sterkt fra kontor til kontor.
FnN mener at NAV har et organisasjonsproblem og at en viktig årsak til dette er deling av oppgaver mellom stat og kommune. Mens bl.a.sosialhjelpdelen av NAV er kommunal, så er øvrige deler av NAV statlig. Det sier seg selv at en rik kommune med store inntekter og få sosialhjelpmottakere vil ha lettere for å ta seg råd til nødvendige budsjettposter enn fattige kommuner hvor situasjonen er omvendt. Dette fører til store forskjeller fra sted til sted.
Dertil kommer at den todelte organisasjonsmodellen er svært ineffektiv. I en situasjon hvor man ikke lenger tar det for gitt at man i fremtiden vil ha råd til en velferdsstat og øvrige goder på dagens nivå er det av aller største viktighet at det offentlige er organisert mest mulig effektivt slik at man får mest mulig ut av de ressurser man har.
Fattignettverket Norge ber Stortinget endre dagens system slik at sosialhjelpdelen av NAV blir statlig. Det bør kanskje også vurderes om noen del av NAV bør være kommunal.

Back to content